Polish English French Italian Spanish

Jezus Dobry Pasterz

  Icone bon bergerChrystus jest prawdziwym pa­ste­rzem, który wypełnia naj­wznioślej­szy wzór miłości wzglę­dem ow­czarni: w sposób wolny rozporzą­dza On swoim życiem, nikt Mu go nie odbiera, ale oddaje je za owce. W wy­raźnym przeci­wieństwie do fał­szywych pa­sterzy, Jezus jawi się jako praw­dziwy i jedyny pa­sterz ludu: zły pa­sterz myśli o sobie i wykorzystuje owce; do­bry pasterz myśli o owcach i daje samego sie­bie. W odróż­nieniu od najemnika, Chry­stusPasterz jest przewodni­kiem opiekuńczym, który uczestni­czy w życiu owczarni, nie szuka in­nego interesu, nie ma in­nych am­bicji niż prowa­dzić, pielę­gno­wać i strzec swych owiec. A wszystko to za najwyższą cenę – ofiary wła­snego życia.

papież Franciszek

   
© Toruń - Podgórz, ul. Szubińska 15