Polish English French Italian Spanish

Święty Paweł - Apostoł Narodów

Panie, Ty mnie wyłowisz z ciemnego milczenia

Niby kropelkę z wody zapomnienia.

Na Twojej ręce znów będę jedyny,

Po to dobyty z najdalszej głębiny,

Abym się z Tobą kłócił, godził, gadał,

Abym się w ogniach przed Tobą spowiadał,

Abym się w łzę przetopił, której nie odrzucisz

W bezimienności morze. A do siebie wrócisz.

                                                                     Ernest Bryll

„Pan stanął przy mnie i wzmoc­nił mię, żeby się przeze mnie dopeł­niło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posły­szały”. Paweł opisuje dzieło całego swojego życia w bar­dzo wiel­kim skrócie. Przenikliwa jest - jesz­cze na tym etapie - ta świado­mość grze­chu i łaski; łaski, która przewyższa grzech i otwiera drogę do chwały: „Wy­rwie mię Pan od wszel­kiego złego czynu i wy­bawi mię, przyj­mując do swego królestwa nie­bieskiego” (2 Tm 4, 18).

Kościół Rzymski przywołuje dzisiaj w sposób szcze­gól­ny, w swojej pamięci dwa ostatnie spojrzenia w tym samym kie­runku; w kierunku Chrystusa ukrzyżowa­nego i zmar­twychwstałego. Spojrzenie Pio­tra konają­cego na krzyżu i Pawła umierają­cego pod mieczem. Te dwa spojrzenia wiary - tej wiary, która wypełniła ich życie aż do końca i poło­żyła fundamenty światła Bo­żego w hi­storii człowieka na ziemi - trwają w na­szej pamięci. I w tym dniu ożywiamy naszą wiarę w Chrystusa ze szczególną mocą.                      

św. Jan Paweł II

   
© Toruń - Podgórz, ul. Szubińska 15